We maken op deze website gebruik van cookies. Wilt u weten wat dat betekent voor uw privacy?
Lees dan onze Privacy- en cookieverklaring. Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website.
Akkoord »

Menu Inloggen Mijn ESJ

26 februari 2017

Navordering door belastingdienst

Omdat de navordering plaatsvindt in het kader van een gecoördineerd project is het redelijk dat de navordering wat langer duurde. De navordering komt daardoor niet te vervallen en men zal de Nederlandse belasting over de Belgische bankrekeningen moeten betalen.

Lees meer »

24 februari 2017

Belastingdienst mag niet telefonisch bezwaren intrekken

Voorheen werd dit telefonisch afgehandeld, maar deze handelswijze past niet goed bij de rechtsbescherming die de bezwaarprocedure aan de belastingplichtige zou moeten geven.
Daarom heeft de Staatsecretaris nu aangegeven dat deze (praktische) handelswijze van telefonisch afhandelen niet meer is toegestaan. De belastinginspecteurs zullen voortaan op de formele manier de bezwaren afhandelen.

Lees meer »

22 februari 2017

Geen fictief loon mogelijk

Het fictief loon verplicht een DGA om belasting te betalen over een loon van ten minste €45.000. Ook DGA’s die geen inwoner zijn van Nederland, maar wel aandelen houden in een Nederlandse vennootschap, kunnen met het fictief loon te maken krijgen. Nederland heeft daarbij altijd het standpunt ingenomen dat belastingverdragen niet in de weg hoeven te staan aan toepassing van het fictieve loon. Vorig jaar is de Advocaat-Generaal al tot de conclusie gekomen dat dit Nederlandse standpunt niet juist is.

Lees meer »

20 februari 2017

Nieuws omrent box 3

Vanaf 2017 kent box 3 niet meer een vast fictief rendement, maar drie schijven. Verondersteld wordt dat u naarmate uw vermogen groter wordt, relatief meer gaat beleggen en een hoger rendement kunt behalen. Voor sparen is het verondersteld rendement 1,63% en voor beleggen 5,39%.  Het belastingtarief blijft 30%. Ook dit nieuwe systeem zal nog wel aan de rechter voorgelegd gaan worden.

Lees meer »

18 december 2016

Controle op WDBA uitgesteld

In de praktijk blijkt de invoering van de WDBA met een aantal problemen te gaan. Er zijn zelfs signalen dat zelfstandigen minder aan werk komen vanwege de onzekerheid die er met de WDBA is ontstaan. De kans is groot dat de WDBA wordt aangepast en/of dat er andere maatregelen worden genomen. Om deze reden vindt er tot 2018 nog geen handhaving van de WDBA plaats.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

18 december 2016

Leegwaarderatio ongeldig in de Successiewet

Er bestaat een kans dat de werkelijke waarde van de verhuurde woningen kan afwijken van de WOZ-waarde minus de leegwaarderatio. Op het moment dat de waarde in het economische verkeer meer dan 10% afwijkt van de waarde op grond van de leegwaarderatio, dan gaat de werkelijke (lagere) waarde voor. Deze lagere waarde kan bijvoorbeeld met een taxatierapport worden aangetoond.

Lees meer »

18 december 2016

Aanpassing forfaitaire rendement 2017

Momenteel geldt er een jaarlijkse forfaitaire inkomen van 4% over het vermogen voor de belastingheffing. Dit geldt voor zowel box 2 als box 3. Vanaf 2017 verandert dit percentage en zal het forfaitaire rendement gekoppeld worden aan de werkelijk behaalde rendementen.

Lees meer »

15 november 2016

Pro-rataverdeling van de hypotheekaftrek?

Het voorstel van de Advocaat-Generaal met een pro-rataverdeling van de aftrek lijkt niet aan te sluiten bij de lijnen zoals die al jaren door het Europese Hof worden uitgezet. Als het Hof dit advies zou volgen zou dat een geheel nieuwe benadering betekenen en zou ons inziens de regeling voor de kwalificerende buitenlandse belastingplicht mogelijk ineens in strijd met Europees recht blijken te zijn. Deze regeling stelt namelijk een grens (op dit moment op 90%).

Lees meer »

15 november 2016

Prinsjesdag 2017

De voorstellen van Prinsjesdag en de wetswijzigingen die zijn opgenomen in het Belastingpakket 2017 betekenen geen grote belastingherzieningen. Toch kunnen de gevolgen van de voorgenomen wetswijzigingen groot zijn. Wij noemen de belangrijkste wijzigingen die ook van belang kunnen zijn voor Nederbelgen:

Lees meer »

10 augustus 2016

Emigratielek gedicht?

Bent u aanmerkelijkbelanghouder en van plan te gaan emigreren? Lees in het artikel ‘emigratielek gedicht?’ meer over de fiscale gevolgen van emigratie.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

1 augustus 2016

Fictief loon bijna nergens meer mogelijk?

Nederland kent een wettelijke regeling die een DGA (directeur-groot aandeelhouder, aandeelhouder van ten minste 5% in een vennootschap) verplicht om een loon op te nemen van minimaal € 44.000 (2016).

Lees meer »

28 juli 2016

Ook in 2011 is box 3 nog niet in strijd met recht…

In 2015 heeft de Hoge Raad recht gesproken over box 3, het forfaitaire inkomen uit sparen en beleggen. Waar het daarbij met name over ging, was het punt dat in box 3 wordt uitgegaan van een forfaitair rendement van 4% over het vermogen. Dit forfaitaire rendement wordt belast tegen 30%, waardoor effectief jaarlijks 1,2% van het vermogen aan belasting moet worden afgedragen. Met het werkelijk behaalde rendement op vermogen wordt dus eigenlijk geen rekening gehouden.

Lees meer »

15 juli 2016

Geen hypotheekrenteaftrek Nederbelg onder de oude…

Ook onder de regeling van kwalificerende buitenlandse belastingplicht is aangegeven dat als er renteaftrek in het woonland (België) toegepast is, Nederland geen renteaftrek meer zou hoeven te verlenen.

Lees meer »

14 juli 2016

Kwalificerend buitenlands belastingplichtigen

Kwalificerende buitenlands belastingplichtigen worden hetzelfde behandeld als inwoners van Nederland voor de belastingheffing. Zo staat bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek voor hen open. Zij moeten echter wel voldoen aan een aantal eisen.

Lees meer »

13 juli 2016

Details teruggave dividendbelasting en toekenning…

Recentelijke Europese uitspraken, met name de zaken X en Miljoen, verplichten Nederland ertoe om aan niet-inwoners een teruggave dividendbelasting te geven, indien de belastingdruk voor deze niet-inwoner groter is dan voor een vergelijkbare inwoner van Nederland.

Lees meer »

12 juli 2016

Verdere uitleg over UBO-register in Nederland

In opvolging van Europese regelgeving is ook Nederland een UBO-register aan het voorbereiden. Vanaf medio 2017 moet dit register in werking treden

Lees meer »

11 juli 2016

Nederlandse dividend teruggave

Na een recente uitspraak van het Europees Hof: wanneer mag je dividendbelasting terugvragen die ingehouden werd, toen je Nederlandse aandelen het dividend uitkeerden?

Lees meer »

11 juli 2016

AOW en oude pensioenpolis

Als je stelt dat je AOW-uitkering onbelast is in België, dan telt de AOW-uitkering wel weer mee met andere uitkeringen vanuit Nederland voor de € 25.000 grens die in het Dubbelbelastingverdrag staat.

Lees meer »

11 juli 2016

Hypotheekrenteaftrek

Heeft u inkomen uit Nederland en woont u in België? Verandering van de Nederlandse wetgeving (1-1-2015) kan leiden dat je niet meer van de hypotheekrenteaftrek gebruik mag maken. Dit kan voor huishoudens in België duizenden euro’s per jaar schelen.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

21 juni 2016

Krijgt Nederland ook notionele interestaftrek?

]Zoals in de meeste landen het geval is, kent ook de Nederlandse vennootschapsbelasting een verschil in behandeling van eigen vermogen (aandelenkapitaal) ten opzichte van vreemd vermogen (leningen) van een vennootschap. De vergoeding op vreemd vermogen, rente, is wel aftrekbaar van de winst. De vergoeding op eigen vermogen, dividend, is juist niet aftrekbaar.

Lees meer »

20 juni 2016

Voorkoming dubbele belasting voor Italiaanse woning

Het inkomen uit een tweede woning wordt in Nederland belast in box 3, het inkomen uit sparen en beleggen. Indien de woning niet in Nederland is gelegen, zal Nederland doorgaans voorkoming van dubbele belasting verlenen.

Lees meer »

17 juni 2016

Rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders

Kwalificerende buitenlands belastingplichtigen kunnen onder voorwaarden gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek in Nederland.

Lees meer »

16 juni 2016

Schenken en erven van aandelen in een actieve Nederlandse…

In de Nederlandse schenk- en erfbelasting zijn mogelijkheden opgenomen om met weinig of geen belastingheffing een onderneming te schenken of te laten vererven, de bedrijfsopvolgingsregelingen (BOR).

Lees meer »

23 maart 2016

Eindoordeel in zaak-Miljoen en aanverwante zaken

Door de Hoge Raad zijn in een drietal met elkaar verband houdende zaken vragen gesteld aan het Europese Hof over de Nederlandse dividendbelasting in buitenlandsituaties: de zaak Miljoen, de zaak X en de zaak Société Général

Lees meer »

23 maart 2016

Hoge Raad keurt beperkingen 30%-regeling goed

De 30%-regeling betreft een tegemoetkoming voor naar Nederland komende werknemers met een kennis of kunde die specifiek en schaars is op de Nederlandse arbeidsmarkt. Om aan de kosten voor hun komst naar Nederland tegemoet te komen, hebben zij recht op een onbelaste tegemoetkoming van 30% van hun salaris, vandaar de naam 30%-regeling.

Lees meer »

23 maart 2016

De woonplaats bij overlijden lag niet in Nederland

De woonplaats van een natuurlijke persoon wordt volgens de Nederlandse belastingwet bepaald op grond van de omstandigheden. Er moet daarvoor zoveel mogelijk worden gekeken naar de feiten en omstandigheden bij het specifieke geval.[/

Lees meer »

12 maart 2016

Box 3 in strijd met het eigendomsrecht?

In Nederland wordt belasting geheven over het inkomen uit sparen en beleggen in box 3. Er wordt in box 3 van uitgegaan dat het vermogen een vast rendement van 4% oplevert, en dit rendement wordt vervolgens belast tegen 30%.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

2 februari 2016

Schenken: let op bij lijfrentegift

Het doen van schenkingen door particulieren wordt in Nederland fiscaal gesteund. Zo kunnen giften onder bepaalde voorwaarden worden afgetrokken bij de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting.

Lees meer »

10 december 2015

Antwoord op vragen over terugbetaling dividendbelasting

In een drietal arresten van 17 september 2015 heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat Nederland in een aantal gevallen te veel dividendbelasting heft van niet-inwoners van Nederland. Deze Nederlandse dividendbelasting kunnen niet-inwoners niet verrekenen. Deze heffing van doorgaans 15% is daarmee voor hem definitief.

Lees meer »

10 december 2015

Informatie-uitwisseling met Curaçao

De nieuwe belastingregeling met Curaçao gaat vanaf 2016 in. Daarnaast zijn Nederland en Curaçao een regeling overeengekomen om automatisch inkomensgegevens uit te gaan wisselen. Tot de gegevens die uitgewisseld gaan worden behoren onder meer rente, dividend, loon, pensioen en onroerend goed.

Lees meer »

30 november 2015

Beheer vermogen zwartspaarder vanuit Nederland

Door onder meer de Belastingdienst en de FIOD wordt jacht gemaakt op zwartspaarders, personen die een deel van hun vermogen niet opgeven in de belastingaangifte. Als er vermogen wordt ontdekt, dan kan Nederland alsnog navorderingsaanslagen inkomstenbelasting opleggen, in de meeste gevallen met een boete erbij. Deze boete kan zelfs oplopen tot 300% van de nagevorderde belasting.

Lees meer »

2 november 2015

Nederland waarschijnlijk in beroep tegen Starbucks-besluit…

De Europese Commissie heeft onderzoek gedaan naar de afspraken die een aantal Europese landen hebben gemaakt met een in dat land gevestigd onderdeel van een multinational. Dergelijke afspraken worden ook wel rulings genoemd. In Nederland gaat het om de afspraken die zijn gemaakt met het koffieconcern Starbucks.

Lees meer »

2 november 2015

Dieselgate en de Nederlandse autobelastingen

De Nederlandse autobelastingen zijn, zeker de afgelopen jaren, sterk gericht geweest op de bevordering van millieuvriendelijkere auto’s. Dergelijke auto’s hadden en hebben kortingen op de bijtelling voor de auto van de zaak, een korting op de BPM bij aanschaf en/of een lager bedrag aan jaarlijkse Motorrijtuigenbelasting (MRB).

Lees meer »

8 oktober 2015

De conserverende aanslag op aandelen van tien jaar…

Wetswijziging per 1 januari 2016: De conserverende aanslag op aandelen wordt niet meer voor tien jaar, maar voortaan voor onbepaalde tijd wordt opgelegd.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

8 oktober 2015

Vanaf 2017 aangifte inkomstenbelasting digitaal

Op dit moment is het nog mogelijk voor particulieren om zowel op papier als via de computer digitaal aangifte inkomstenbelasting te doen. Dit gaat veranderen.Vanaf 2017 is het de bedoeling dat particulieren alleen nog maar digitaal aangifte kunnen doen.

Lees meer »

4 september 2015

Mag Nederland heffen over Nederlands pensioen inwoner…

Het pensioenartikel uit het Belastingverdrag tussen Nederland en Portugal lijkt sterk op dat tussen Nederland en België. Ook op grond van dit Verdrag komt het heffingsrecht in hoofdregel toe aan de woonstaat (Portugal). Als het pensioen onder meer fiscaal gefaciliteerd is opgebouwd en voor minder dan 90% in Portugal in de heffing wordt betrokken, dan mag de bronstaat (Nederland) alsnog heffen.

Lees meer »

Kies een adviseur bij u in de buurt Neem contact op »